Administrativni poslovi

 • usmena i pisana poslovna komunikacija
 • unos podataka i dokumentacije u baze podataka
 • analiza podataka i izrada izvještaja
 • izrada i oblikovanje obrazaca i poslovnih dopisa
 • izdavanje ponuda i računa
 • zaprimanje i vođenje narudžbi
 • naručivanje proizvoda i usluga
 • slanje upita i analiza cijena
 • priprema i vođenje dokumentacije za knjigovodstveni servis
 • prijave i odjave zaposlenika
 • vođenje evidencije zaposlenih – godišnji odmori, bolovanja, službena putovanja
 • planiranje i organizacija sastanaka, seminara, prezentacija, team buildinga, sajmova, putovanja i sl.
 • sudjelovanje na sastancima i pisanje zapisnika sa sastanaka
 • administrativna podrška u upravljanju projektima
 • ostale usluge sukladno potrebama klijenta

Poslovno savjetovanje

 • osnivanje poslovnog subjekta
 • izrada poslovnog plana
 • upravljanje poslovnim subjektom
 • organizacija poslovanja
 • optimizacija poslovnih procesa
 • sistematizacija radnih mjesta
 • ostala savjetovanja sukladno potrebama klijenta

Prijepisi, uređivanje teksta, korekture

 • prijepisi raznih tekstova – seminara, diplomskih radova, doktorata, knjiga i sl.
 • korekture tekstova
 • uređivanje tekstova, tabela
 • izrada prezentacija
 • ostale usluge sukladno potrebama klijenta
Close Menu